Brandskyddskontroll stockholm

Själva arbetet med brandskyddskontroll och sotning utförs av de entreprenörer som. Vi utför en grundlig brandskyddskontroll för att upptäcka brister i er skorsten, eldstäder och pannrum för att förhindra allvarliga olyckor i framtiden. Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Storstockholms brandförsvar ansvarar genom . Det är kommunen som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Vi utför brandskyddskontroll där vi i ett tidigt skede kan upptäcka fel och brister i anläggningen. Välkommen till Skorstensfejarmästarna! Detta är en sammanställning av de intervaller som gäller för sotning och brandskyddskontroll i Norrtälje kommun. Med utgångspunkt från Myndigheten för. Från första januari gäller några nya regler för sotning och brandskyddskontroll.

Reglerna gör det billigare för villaägare och lite dyrare för . När det är dags för sotning och brandskyddskontroll får du ett brev hem.

Utförare av brandskyddskontroll och sotning. Norrmalm, Kungs- holmen, Essingeöarna och Västerort. Taxan fastställs årligen av kommunfullmäktige. Brandförsvaret ansvarar enligt lag för sotning och brandskyddskontroll i brandförebyggande syfte. Vid normal eldning är fristen för en . Vid brandskyddskontrollen kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt.

Efter kontrollen dokumenterar och . En brandskyddskontroll har till uppgift att upptäcka fel och brister i en eldstad. Det är också vanligt att bränder orsakas av för hård eller felaktig eldningsteknik. Har du en eldstad i ditt hus måste både sotning och brandskyddskontroll göras.

Då en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar har sotning och brandskyddskontroll en stor betydelse i förebyggande syfte. MSBs föreskrifter och allmänna råd om sotning och brandskyddskontroll PDF . Kommunen ansvar för att sotning och brandskyddskontroll blir utförd. Många bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar så sotning och brandskyddskontroll behöver ske regelbundet för att förebygga och minimera risken för . I ett led att jobba med företagets .

Brandskyddskontroll är en grundutbildning för den eller de personer som utsetts till företagets brandskyddskontrollanter. Imkanaler och köksfläktar från bostadskök omfattas inte längre av krav på rengöring och brandskyddskontroll. Stockholms stad har i avtalen . En av de vanligaste orsakerna till bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Sotning och brandskyddskontroll förebygger dessa bränder. När sotningsdistriktet har fått en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll. Egen brandskyddskontroll av traktorer.

Ett medgivande kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från . Vi är ett besiktnings- och konsultföretag för brandskyddsanordningar samt el- och brandlarmsanläggningar. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och .